Kiểm tra độ sạch chăn mền, drap giường tiến hành làm khô