Nhận, kiểm tra và phân loại chăn, mền và drap giường