Khách hàng tiến hành kiểm tra và ký xác nhận dịch vụ