Chúng tôi mở cửa 7 ngày mỗi tuần 7 giờ sáng - 9 giờ tối

Staff to advance the clothes to the bag